Università degli Studi di Roma Tor Vergata


Tor Vergata е публичен университет, създаден през 1981 г. с цел предоставяне на висококачествено и интердисциплинарно образование на студенти и учени, за да се справят с непрекъснато развиващите се нужди и предизвикателства на съвременните общества. Предлага първи и втори цикъл на обучение в области на хуманитарни науки, икономика, инженерство, математика и естествени науки и медицина; магистърски степени също на междуинституционално ниво; докторантски програми; курсове за специализация по медицина. През текущата учебна 2019-20 2020 г. са записани приблизително 29 000 студенти, с балансирано съотношение на половете. В университета работят около 2100 учени (редовни преподаватели и изследователи). През 1999 г., като част от университета, е създадена Scuola Iad (Istruzione a Distanza - училище за дистанционно обучение) за осигуряване на научно структура за предоставяне на преподавателски, изследователски и специализирани услуги за иновации в ученето и преподаването. Освен това осигурява компютъризирани класни стаи, обучение и възможности за непрекъснато професионално развитие за МСП.


Програмите на училището позволяват прилагането на концепцията за интердисциплинарност на практика: насоките и курсовете се определят от неговия съвет, който се състои от професори, назначени от катедрите на факултетите по икономика, право, инженерство, хуманитарни науки, медицина и природни науки. Той е член на Италианското дружество за електронно обучение (SIe-L), център за компетентност на AICA за ИТ сертификати и делегат на университета за електронно обучение и учене през целия живот на конференцията на ректорите (CRUI). Освен това е член на Европейската асоциация на университетите с дистанционно обучение (EADTU). Изследванията и „третата мисия“ са ключови свързани области в IaD School. Инициативите, провеждани в национален и международен мащаб, обхващат проблеми, като ролята на комуникацията в разпокъсаните общества и появата на нови езици в социалните медии. Те допринасят за обогатяване на учебните програми и „замърсяване“ на учебните програми със ситуации от реалния живот. Това се оказва особено ефективно за студенти, които са ангажирани в по-мотивационен учебен процес и има полезни резултати по отношение на намирането на работа.
Università degli Studi di Roma Tor Vergata (it)

Информация


Интернет страница: www.web.uniroma2.it


Ректор: Orazio Schillaci, Rector
E-mail: rettore@uniroma2.it


Контакти: Andrea Volterrani
E-mail: andrea.volterrani@uniroma2.it