Αποτέλεσμα 1.- Ορισμός προφίλ δεξιοτήτων ruraLAB και εργαλείο αυτοαξιολόγησης

Περιγραφή

Ο στόχος αυτού του Πνευματικού Προϊόντος είναι να προσδιορίσει το τρέχον προφίλ των νέων στις αγροτικές περιοχές, προσδιορίζοντας τις δεξιότητές τους μέσω ερευνών στις χώρες εταίρους. Με αυτό το τρέχον προφίλ ως σημείο αναφοράς, θα ερωτηθούν επαγγελματίες στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης των νέων να καθορίσουν ποιες ικανότητες αναμένουν από τους νέους επιχειρηματίες του μέλλοντος.                                                                                                                                


Με βάση την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, θα καθοριστεί ένα μοντέλο ικανοτήτων που θα αποτυπώνει την πραγματικότητα των αγροτικών περιβαλλόντων