Αποτελέσματα

Ως αποτέλεσμα αυτού του έργου, θα δημιουργηθούν τα ακόλουθα εργαλεία:

  • Ένας οδηγός δεξιοτήτων πάνω στις οποίες πρέπει να εξασκηθούν οι κοινωνικοί επιχειρηματίες στις αγροτικές περιοχές.
  • Ένα αυτοδιαγνωστικό εργαλείο που επιτρέπει στους νέους σε αγροτικές περιοχές να μετρήσουν τις δεξιότητές τους που σχετίζονται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
  • Ένα εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης (MOOC) και μια σειρά εκπαιδευτικών περιεχομένων και παιχνιδιών για να παρέχει στους νέους ανάλογες γνώσεις σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
  • Θα δημιουργηθεί η πλατφόρμα ruraLAB, η οποία θα επιτρέπει την εγγραφή νέων σε αγροτικές περιοχές και, αφετέρου, κοινωνικών επιχειρήσεων ή νέων κοινωνικών επιχειρηματιών σε αστικές περιοχές, ευνοώντας έτσι την ανταλλαγή ιδεών και μικροεπενδύσεων σε επιχειρήσεις νέων που θα συμμετέχουν από αγροτικές περιοχές.
  • Ανάπτυξη ενός οδηγού για τη δυναμική του ruraLAB ώστε να μπορεί να διαδοθεί και να αναπαραχθεί από συλλόγους νέων και δημοτικά συμβούλια.
  • Ανάπτυξη ενός οδηγού επικεντρωμένου στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη δημιουργία ψηφιακών αγροτικών κόμβων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αλλαγής στις αγροτικές περιοχές, παρέχοντας υποστήριξη σε νεαρούς επιχειρηματίες αγροτικών περιοχών σε σχέση με τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

 

 

R1. Ορισμός προφίλ δεξιοτήτων ruraLAB και εργαλείο αυτοαξιολόγησης

R2. Εργαλειοθήκη και MOOC

R3. Πλατφόρμα ruraLAB

R4. Οδηγοί για τους δυναμικούς και ψηφιακούς αγροτικούς κόμβους ruraLAB