Έργο

Πληροφορίες υπόβαθρου

Στόχοι

Υλοποίηση

Η ερήμωση των αγροτικών περιοχών μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω την οικονομική παρακμή που αντιμετωπίζουν ήδη αυτές οι περιοχές και, ως εκ τούτου, να διευρύνει το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσδιορίσει την ερήμωση ως προτεραιότητα.                                      


Για την καταπολέμηση αυτής της ερήμωσης, το έργο ruraLAB εστιάζει στον εξοπλισμό των νέων σε αγροτικές περιοχές με εργαλεία και δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εμποδίζοντάς τους να φύγουν για αστικές περιοχές και αποτρέποντας αυτές οι περιοχές, οι οποίες είναι πλούσιες σε τουριστικούς και οικολογικούς πόρους και έχουν οικονομικές δυνατότητες. να αδειάσουν από κατοίκους.

Ο κύριος στόχος είναι να παρέχει στους νέους σε αγροτικά περιβάλλοντα εργαλεία που τους επιτρέπουν να ξεκινήσουν τις δικές τους κοινωνικές επιχειρήσεις, ευνοώντας την ανταλλαγή ιδεών και προοπτικών όσον αφορά τις  κοινωνικές επιχειρήσεις και με άλλους κοινωνικούς επιχειρηματίες μέσω της πλατφόρμας ruraLAB.
 

Επιπλέον, θα αυξηθεί και η απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων, δεδομένου ότι θα αναπτυχθεί εκπαίδευση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα με περιεχόμενο σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ, οικονομικής διαχείρισης, παραγωγής ιδεών κ.λπ.    

 

Η καινοτομία και η διαφοροποίηση αυτού του έργου προκύπτει από την πλατφόρμα ruraLAB, η οποία δημιουργεί ένα δίκτυο επιχειρηματιών και ένα κανάλι που επιτρέπει μικροεπενδύσεις. 

Ο περιγραφόμενος στόχος θα επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας 7 εταίρων από 6 διαφορετικές χώρες. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν 6 εταίροι των οποίων οι χώρες αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και ένας (Η Ολλανδία) που αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής στην κοινωνική επιχειρηματικότητα στις αστικές περιοχές.

 

Μέσω  4 Διακρατικών Συναντήσεων Έργου, 5 Πολλαπλασιαστικών Εκδηλώσεων, 1 Ευρωπαϊκού Σεμιναρίου και 4 Πνευματικών Αποτελεσμάτων, θα είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε μια σειρά εργαλείων και αποτελεσμάτων που εστιάζουν και κατευθύνουν προς τους βασικούς στόχους του έργου ruraLAB.